Privacy Policy

BOOKX B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en (persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

 

Verwerken van persoonsgegevens

BOOKX B.V. kan uw persoonsgegevens verwerken omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Zo kunt u ons uw persoonsgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u nadere informatie over onze dienstverlening wenst te krijgen, wanneer u wenst te solliciteren naar een functie binnen onze organisatie of indien u zaken met ons wilt doen. Wij verwerken deze persoonsgegevens vervolgens ter uitvoering van onze dienstverlening en/of u te informeren. Zonder deze persoonsgegevens is het namelijk voor ons niet mogelijk uitvoering te geven aan onze dienstverlening en/of u te informeren. Uw persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek. 

Wij verzamelen op beperkte schaal gegevens van u en wij doen dat met het oog op verschillende doeleinden. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van u: 

 • (Bedrijfs)naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

 

Het verwerken van uw (bedrijfs)naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer is noodzakelijk voor het aanbieden, leveren en factureren van de overeengekomen producten en diensten. 

Af en toe kunnen we ook via een derde informatie verwerven die indirect betrekking heeft op u. Wanneer we dat doen, vragen we de desbetreffende derde te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken. 

U heeft te allen tijde het recht om de informatie die wij van u hebben op te vragen en desgewenst te wijzigen of te (laten) verwijderen. Dit kunt u doen door een gespecificeerd verzoek naar info@bookx.nl te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. BOOKX B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode, uit welke landen onze bezoekers komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiertoe kunnen wij uw IP-adres en domeinnaam registreren. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser u onze website benadert. De verkregen informatie is eigendom van BOOKX B.V.. De verzamelde informatie wordt gebruikt om onze dienstverlening en 

BOOKX B.V. Van Eeghenstraat 86 sous – 1071 GK – Amsterdam T: 020 6 75 74 74 – F: 020 6 75 13 92 – E: info@bookx.nl – U: www.bookx.nl 

marketingactiviteiten te verbeteren. De via deze website verkregen informatie wordt in geen geval aan derden verhuurd of verkocht. 

Bookx gebruikt alleen technische en functionele cookies. Als gebruik wordt gemaakt van analytische cookies gebeurt dit geanonimiseerd. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, laptop of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn nodig voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Zo onthouden deze cookies bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 

De privacy van de bezoekers aan onze website wordt gerespecteerd door al onze werknemers. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van uw gegevensopslag, en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

BOOKX B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.Gebruik van persoonsgegevens

Bookx verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen 

 • Het uitvoeren van de met de klant gesloten overeenkomst
 • Het afhandelen van de daaruit voortvloeiende betaling(en)
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere promotionele uitingen
 • Het opnemen van contact (telefonisch of per mail) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het informeren over nieuwe, voor jou interessante aanbiedingen
 • Bookx analyseert jouw gedrag op de website daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren (zie verder cookie – of vergelijkbare technieken)
 • Bookx verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn om belastingaangifte te kunnen doenDoorgifte aan derden

BOOKX B.V. verkoopt, noch verhuurt klantenlijsten aan derden. BOOKX B.V. zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: te voldoen aan een juridisch verzoek; of om de rechten of eigendom van BOOKX B.V. te beschermen en verdedigen; of te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van BOOKX B.V. of het publiek te beschermen. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst. Bookx blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.Bewaren van persoonsgegevens

Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. BOOKX B.V. zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.Veiligheid van persoonsgegevens

BOOKX B.V. zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens. BOOKX B.V. bewaart de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dat contact met ons op via info@bookx.nlWijzigen van de privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. BOOKX B.V. zal zo nu en dan de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. BOOKX B.V. raadt u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe BOOKX B.V. uw informatie beschermt.Contact informatie

BOOKX B.V. ontvangt graag uw commentaar betreffende deze privacyverklaring. Als u van mening bent dat BOOKX B.V. niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt u contact opnemen met BOOKX via info@bookx.nl of telefonisch via +31(0)20 – 675 74 74. 

BOOKX B.V. wil u er tevens op wijzen dat u ook de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.Disclaimer NL

Deze website is eigendom van BOOKX B.V. Op de toegang en het gebruik van deze site is deze Disclaimer en het Privacy Statement van toepassing. Door gebruik te maken van de site aanvaardt de gebruiker de voorwaarden als bepaald in de Disclaimer en het Privacy Statement van BOOKX B.V. 

BOOKX B.V. Van Eeghenstraat 86 sous – 1071 GK – Amsterdam T: 020 6 75 74 74 – F: 020 6 75 13 92 – E: info@bookx.nl – U: www.bookx.nl 

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van BOOKX B.V..BOOKX B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. BOOKX B.V. kan echter geen garantie geven dat de informatie op deze website juist en/of volledig is en/of blijft. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 

BOOKX B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door BOOKX B.V. of door u aan BOOKX B.V. door middel van de website van BOOKX B.V. of anderszins langs elektronische weg. 

De informatie op deze website is bovendien bedoeld om algemene informatie aan geïnteresseerden te verstrekken. Deze informatie kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies. Tevens aanvaardt BOOKX B.V. geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt door of namens BOOKX B.V. via deze website. BOOKX B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. 

BOOKX B.V. garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. BOOKX B.V. aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor het onderscheppen of misbruiken van elektronische berichten door derden. 

BOOKX B.V. is rechthebbende (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten) ten aanzien van alle op deze website aangeboden informatie. 

Het is niet toegestaan om informatie van deze website te kopiëren, te downloaden, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BOOKX B.V. 

Op alle content die via de website te raadplegen is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan BOOKX B.V., haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. U mag deze content uitsluitend gebruiken om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BOOKX B.V. mag u de content niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de content dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden, tenzij zulks dwingend rechtelijk is toegestaan.